Pit 37 online

Pit 28 dotyczy otrzymujących przychody z tytułu umowy najmu, poddzierżawy, dzierżawy, podnajmu albo innych porozumień o analogicznym zakresie, jeżeli umowy owe nie są podpisywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzących indywidualnie pozarolniczą jednostkę gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, prowadzących własną jednostkę gospodarczą. Prawo podatkowe uzupełnia katalog osób, które zobligowane są do wypełnienia druku PIT-36. Składają go również: – prowadzący specjalne działy produkcji rolnej, – korzystający z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek oraz samego podatku rocznego, w okresie dwóch lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, – prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i inne czynności tego typu, jeżeli podatnik nie wybrał ryczałtowego opodatkowania tych umów, – dokonujący doliczeń, związanych z korzystaniem z kredytu podatkowego, w zeznaniach podatkowych składanych za pięć kolejnych lat, po roku w którym korzystano ze zwolnienia, – zbywający nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008, – wykazujący zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika, – pracujący za granicą, jeżeli płatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek z tytułu zatrudnienia w Polsce, – rozliczający straty z lat ubiegłych. Załączniki do PIT-36. Istnieje formularz pit 37 bardzo szeroki katalog suplementów związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko), – PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, – PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, – PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), – PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, – PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sidebar