Druki pit 37

Podanie o wspólne opodatkowanie dochodów dostarczyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. Równolegle trzeba podkreślić, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego współmałżonek zmarł w trakcie uprzedniego roku podatkowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania skarbowego. Deklaracja PIT-37 a małżeństwa – rozliczenie łączne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość wspólnego opodatkowania dochodów współmałżonków. Aby wyliczać się w przytoczony sposób, mąż i żona muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Partnerzy muszą trwać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zaś w tym czasie nie może być pauzy w ich łączności majątkowej. Jakikolwiek z współmałżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów szczególnych produkcji rolniczej (opodatkowanych na poziomie 19 proc.), a też regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie w małżeństwie powinno się zgłosić się do 30 kwietnia w roku następującym po liczonym roku fiskalnym. Do skierowania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji, dostęp do Internetu, w przypadku zeznań składanych wspólnie przez druk pit 37 (org.pl) małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1). Dodatkowo program księgowy Pit 2013 zawiera kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-40, PIT-11, PIT-4R, kartotek wynagrodzeń oraz oprogramowanie do faktur, aplikacja magazynowy.

Sidebar